Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Diễn đàn >> Kiến Thức YHCT >> Hoàng Đế Nội Kinh (Tố Vấn)

<< Đăng Chủ Đề Mới >>
Hoàng Đế Nội Kinh (Tố Vấn) - posted by Chiêu Nhân (Hội Viên)
on June , 03 2022
Kính thưa các anh chị,
Hoàng Đế Nội kinh, thiên Tố Vấn là pho Y điển hàn lâm của ngành Đông y. Trước nay Nội kinh có nhiều bản dịch khác nhau. Chiêu Nhân đă đọc phần lớn, trong đó khâm phục nhất là bản của tác giả Nguyễn Tử Siêu.
Nhưng bản dịch của ông Tử Siêu phần nhiều là dịch thoát ư. Nếu người đọc có kiến thức sâu về Y Dịch, th́ đọc mới được thông, c̣n người mới học phổ thông mà đọc lấy chỉ thấy lời chứ không hiểu ư. V́ thế, trong bản dịch mới ghi là " Tri ḱ yếu dă, nhất ngôn chi trung, bất tri ḱ yếu dă lưu tán vô cùng".
Cổ văn như Đạo Đức Kinh, Chu dịch, các bản Y thư kinh điển (Linh Khu, Tố Vấn, Kim Qúi Yếu Lược...) phần nhiều là Hán Việt. Sách có quyển từ hơn mấy ngh́n năm truyền lại, có nhiều khái niệm mà ngày nay chính cách học giả cũng đang tranh luận hầu t́m cách hiểu cho đúng. Nên Chiêu Nhân thiết nghĩ cách tốt nhất là giữ nguyên câu chữ, như bên đạo Công giáo họ giữ câu chữa Thánh kinh, ngơ hầu tránh tam sao thất bổn khi lưu hành.
Trong phạm vi bài viết này, Chiêu Nhân mong mỏi được dịch sát ư nhất một số Y thư căn bản, và các sách cổ liên quan. Cũng bởi Y thư không được sai, nên do tŕnh độ có hạn, Chiêu Nhân xin được phép đăng lên đây để hầu anh chị, cô chú. Nếu có người hiểu biết xin được bổ túc và hiệu đính để bản dịch sát nghĩa mà đúng nội dung nhất có thể, hầu mang lại kiến thức cho mọi người. Như vậy chính là phước báo vô tận.
Trân trọng!
 
Replied by Chiêu Nhân (Hội Viên)
on 2022-06-03 00:42:32.0
上古天真论篇第一

Thiên thứ nhất:
THƯỢNG CỔ THIÊN CHÂN LUẬN


KINH VĂN ________________________________________________________________________

昔在黃帝,生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而登天。乃問於天師曰:
Tích tại Hoàng Đế, sinh nhi thần linh, nhược nhi năng ngôn, ấu nhi tuẫn tề, trưởng nhi đôn mẫn, thành nhi đăng thiên, năi vấn vu Thiên Sư viết:
Tích kể Hoàng Đế: sinh có thần tính, nhỏ đă biết nói, bé đă nhanh nhạy, khi lớn đôn hậu, minh mẫn, thành nhân được lên ngôi trời. Bèn hỏi Thiên sư ( tức Ḱ Bá) rằng:
CHÚ GIẢI: Ngày xưa Hoàng Đế trị dân ở g̣ Hiên Viên, tức là thời Tam Hoàng – Ngũ đế, đời sau các vua đều là hậu duệ, xưng là Thiên tử, phần lớn các sách dịch là con trời, thay trời trị dân. Nhưng xét các sách th́ thời Hoàng Đế vị của vua gọi là “thiên”, vua lên ngôi gọi là đăng thiên, nên cách hiểu đúng thiên tử nghiêng về ư nghĩa nhận vua đời sau là con cháu của Hoàng đế vậy. Gọi Ḱ Bá là Thiên sư cũng như thế (đời sau bậc uyên bác, vua tôn làm thầy gọi là Quốc sư).

餘聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰;今時之人,年半百而動作皆衰者,時世異耶,人將失之耶.
Dư văn thượng cổ chi nhân, xuân thu giai độ bách tuế, nhi động tác bất suy; Kim thời chi nhân, niên bán bách nhi động tác giai suy giả, thời thế dị da? Nhân tướng thất chi da?
Trẫm nghe người đời Thượng cổ xuân thu đều thọ trăm tuổi, mà động tác chẳng suy; Người ở đời nay, nửa tuối ấy thời động tác đă suy, là do thời thế khác chăng? Là do lỗi tại người chăng?

岐伯對曰:上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而儘終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持滿,不時禦神,務快其心,逆於生樂,起居無節,故半百而衰也。
Ḱ Bá đối viết: Thượng cổ chi nhân, ḱ tri đạo giả, pháp vu âm dương, ḥa vu thuật số, thực ẩm hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất vong tác lao, cố năng h́nh dự thần câu, nhi tận chung ḱ thiên niên, độ bách tuế năi khứ. Kim thời chi nhơn bất nhiên dă, dĩ tửu vị tương, dĩ vong vị thường, túy dĩ nhập pḥng, dĩ dục kiệt ḱ tinh, dĩ hao tán ḱ chân, bất tri tŕ măn, bất thời ngự thần, vũ khoái ḱ tâm, nghịch vu sinh lạc, khởi cư vô tiết, cố bán bách nhi suy dă.
Ḱ Bá trả lời: Người thời Thượng cổ, biết hợp với Đạo, ḥa theo Âm Dương, thuận cùng thuật số, ăn uống có mực, khởi cư có thường, chẳng để sức hao, thế nên h́nh vẹn thần nguyên, hưởng đến trọn tuổi trời ban, độ trăm tuổi mới thác.
Thời nay người ta chẳng như thế, lấy rượu làm nước uống, lấy xằng bậy làm chuyện thường, say xỉn lại nhập pḥng, t́nh dục đến kiệt tinh, khiến chân khí hao tán, chẳng biết chỗ chậm ngưng, không giá ngự thần chí, chỉ cốt thỏa ḷng thích, dưỡng sinh nghịch đạo, khởi cư không chừng, nên nửa tuổi trời (50 năm) đă suy là vậy.

夫上古聖人之教下也,皆語之虛邪賊風,避之有時,恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來。是以志閑而少欲,心安而不懼,形勞而不倦,氣從以順,各從其欲,皆得所愿。故美其食,任其服,樂其俗,高下不相慕,其民故曰樸。是以嗜欲不能勞其目,淫邪不能惑其心,愚智賢不肖不懼於物,故合於道。所以能年皆度百歲,而動作不衰者,以其德全不危也。
Phu thượng cổ thánh nhân chi giáo hạ dă, giai ngự chi hư tà tặc phong, tị chi hữu thời, điềm đạm hư vô, chân khí thung chi, tinh thần nội thủ, bệnh yên ṭng lai. Thị dĩ chí nhàn nhi thiểu dục, tâm an nhi bất cụ, h́nh lao nhi bất quyện, khí ṭng dĩ thuận, các thung ḱ dục, giai đắc sở nguyện. Cố mỹ ḱ thực, nhiệm ḱ phục, lạc ḱ tục, cao hạ bất tương mộ, ḱ dân cố viết phác. Thị dĩ thị-dục bất năng lao ḱ mục, dâm tà bất năng hoặc ḱ tâm, ngu trí hiền bất tếu bất cụ ư vật, cố hợp ư Đạo. Sở dĩ năng niên giai độ bách tuế, nhi động tác bất suy dă, dĩ ḱ đức toàn bất nguy dă!
Từ thời Thượng cổ bậc thánh nhân đă dạy rằng, hết thảy hư tà tặc phong, nên lúc nào cũng lánh, điềm đạm hư vô, chân khí thong dong, giữ vững tinh thần, bệnh đâu đến được. Thế nên chí nhàn mà ít dục, tâm an mà không sợ, h́nh nhọc mà không mệt, chân khí thuận theo, được ǵ cũng vui, ung dung sở nguyện.
Thời ấy ăn thấy ngon, mặc thấy đủ, phong tục vui ḥa, không ganh cao thấp, nên dân đó gọi là phác. Thời ấy thị-dục không làm hao con mắt, dâm tà chẳng mê hoặc cái tâm, kẻ ngu, người trí, người hiền chẳng sợ chẳng lo, nên hợp với Đạo. V́ thế được hưởng độ trăm tuổi, mà động tác không suy, là bởi ĐỨC TOÀN th́ không nguy vậy!
.....
 
Reply with a quote
Replied by VienChi (Hội Viên)
on 2022-06-03 08:07:51.0
Chào Chiêu Nhân,
Những người có tâm duy tŕ và quảng bá các y thư cổ của Đông Y cũng như những người thực hành và giúp đỡ những người khác về Đông Y tạo ra rất nhiều công đức. Rất cám ơn bạn.
 
Reply with a quote


<< Trả Lời >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org